27oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Tình hình SX - Đầu tư » Sản lượng doanh thu tháng 01/2017 của CHP

Sản lượng doanh thu tháng 01/2017 của CHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2017 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung (CHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện tháng 1/2016 Thực hiện tháng 1/2017 Giá trị chênh lệch giữa 2017 và 2016
Giá trị Tỷ lệ
1 Sản lượng điện thương phấm Triệu kWh 40,7 116,7 76,0 287%
2 Doanh thu Tỷ đồng 46,9 108,9 61,2 232%