-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2018

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2018

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2018 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung (CHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2017 Năm 2018 Giá trị chênh lệch giữa 2018 và 2017
Tháng 12 Luỹ kế đến tháng 12 Tháng 12 Luỹ kế đến tháng 12 Tháng 12 Luỹ kế đến tháng 12
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 104,3 871,6 105,9 373,8  1,6 – 497,8
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 107,7 860,5 130,6 462,0 22,9 – 398,5
Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website