27oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2017 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung (CHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 Giá trị chênh lệch giữa 2017 và 2016
Tháng 7 Luỹ kế đến tháng 7 Tháng 7 Luỹ kế đến tháng 7 Tháng 7 Luỹ kế đến tháng 7
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 30,5 178,4 68,8 457,9 38,3 279,4
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 33,2 208,2 49,5 461,2 16,3 252,9