27oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2017 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung (CHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 Giá trị chênh lệch giữa 2017 và 2016
Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5 Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5 Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 29,3 126,5 62,3 335,4 33,0 209,0
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 32,4 149,5 67,5 350,6 35,1 201,1