27oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Tình hình SX - Đầu tư » Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2017 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung (CHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 Giá trị chênh lệch giữa 2017 và 2016
Tháng 3 Luỹ kế đến tháng 3 Tháng 3 Luỹ kế đến tháng 3 Tháng 3 Luỹ kế đến tháng 3
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 19,9 79,4 42,7 240,6 22,8 161,2
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 23,4 94,8 53,4 244,5 30,03 149,7