27oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2017 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung (CHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 Giá trị chênh lệch giữa 2017 và 2016
Tháng 6 Luỹ kế đến tháng 6 Tháng 6 Luỹ kế đến tháng 6 Tháng 6 Luỹ kế đến tháng 6
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 21,4 147,9 53,6 389,0 32,1 241,2
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 25,5 175,1 61,0 411,6 35,5 236,5