25oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới

Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới.
 • Loại gói thầu: Xây lắp   Mua sắm hàng hoá   Phi tư vấn   Hỗn hợp
 • Giá gói thầu: 144.452.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm năm mươi hai nghìn đồng).
 • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Quyết định 1466/QĐ-EVNCHP ngày 21/11/2017 về việc phê duyệt dự toán gói thầu Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy Thủy điện A Lưới (gói thầu số 76/2017/TB-AL).
 2. Nguồn vốn: Vốn của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 11 tháng 12 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2017.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung, Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn); hình thức bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh.
 9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2017.
  Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2017.

Tổng giám đốc
(đã ký)
Trương Công Giới

Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website