23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo đấu thầu » Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới

Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới

 

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới.
 • Loại gói thầu:

Xây lắp –  Mua sắm hàng hoá –  Phi tư vấn –  Hỗn hợp

 • Giá gói thầu: 1.695.902.426 đồng (Một tỷ, sáu trăm chín mươi lăm triệu, chín trăm linh hai nghìn, bốn trăm hai mươi sáu đồng).
 • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Quyết định 1053/QĐ-EVNCHP ngày 14/8/2017 về việc phê duyệt dự toán gói thầu Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy Thủy điện A Lưới (gói thầu số 50/2017/TB-AL).
 2. Nguồn vốn: Vốn của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 13 tháng 11 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 21 tháng 11 năm 2017.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung, Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn); hình thức bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh.
 9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 21 tháng 11 năm 2017.
  Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 21 tháng 11 năm 2017

Tổng giám đốc

( Đã ký)

Trương Công Giới

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Liên kết website