27oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo đấu thầu » Gói thầu số 02/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ và CCDC – Nhà máy thuỷ điện A Lưới

Gói thầu số 02/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ và CCDC – Nhà máy thuỷ điện A Lưới

 Tên mời thầu: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại /fax /email:
–         Điện thoại: 05113.959 112.
–         Fax: 05113.935.960.
–         Email: dinhnc80@gmail.com.
Mã số thuế: 0400477830.
Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:
1.        Tên gói thầu: gói thầu số 02/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ và CCDC – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
–         Loại gói thầu:
Xây lắp c  Mua sắm hàng hoá c  Phi tư vấn c  Hỗn hợp c
–         Giá gói thầu: 759.222.602 đồng (Bảy trăm năm mươi chín triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn, sáu trăm linh hai đồng).
–         Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ và CCDC.
–         Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
–         Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.
2.        Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Quyết định số 1343/QĐ-EVNCHP-KT ngày 21/11/2016 về việc phê duyệt dự toán Cung cấp VTTB nhỏ lẻ và CCDC – Nhà máy Thủy điện A Lưới (gói thầu số 02/2017/TB-AL).
3.        Nguồn vốn: Vốn trong nước.
4.        Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
5.        Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, một giai đoạn, một túi hồ sơ.
6.        Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 13 tháng 12 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2016.
7.        Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung, Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
8.        Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
9.        Bảo đảm dự thầu: 8.500.000 đồng.
10.   Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2016.
11.   Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2016.