-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » EVNCHP tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

EVNCHP tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày 16/5/2018, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện miền Trung (EVNCHP) đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng trong Nghị quyết được thông qua.

Các thành viên Chủ tọa điều hành Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2017; sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

Đại hội cũng đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Ngọc Lễ – Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 16/5/2018 và ông Phạm Sỹ Hùng – Thành viên HĐQT kể từ ngày 16/5/2018; bầu thay thế thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ III (2015 – 2020) gồm: ông Nguyễn Lương Mính và ông Huỳnh Văn Hùng.

Ngoài ra Đại hội cũng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017;

Cũng tại Đại hội, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm như: Kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2018, Kế hoạch triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút tại huyện Đắk Nông, kế hoạch chi cổ tức năm 2018… Thông qua các phần trả lời, HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty đã giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới và tin tưởng vào kết quả sẽ thực hiện theo kế hoạch kinh doanh trong năm 2018.

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Có thể nhận định, sau một thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện miền Trung thường niên năm 2018 đã thành công tốt đẹp.

Thông qua những báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh; công tác nhân sự; sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế hoạt động của EVNCHP… Đại hội đã đạt được sự đồng thuận cao, đây chính là động lực để EVNCHP phát triển vững bước hơn trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP thủy điện Miền Trung đã thành công tốt đẹp.

         HĐQT và Ban Lãnh đạo EVNCHP

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website